Vaše 2%

 

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

 

Rok :     2014

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

 

 

I.  ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 

Priezvisko a titul

01

 

Meno                                                                  Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)

 02

 

 

 03                      

 

 

 

 

 

 

 /

 

 

 

 

 

Adresa

trvalého pobytu alebo

pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval

 

 

 

Ulica a číslo

04

 

PSČ                                                               Názov obce

05

 

 

06

 

Štát

07

 

Číslo telefónu

08

 

 

Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane

09

Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 %, alebo 3 % 1) zaplatenej dane

 

10

Suma do výšky 2 %, alebo 3 %1)zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)

 

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.

Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.

 

Dátum zaplatenia dane

11

 

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

 

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

Obchodné meno alebo názov

12

 RODINNÝ PES 

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                 

13

Trnava, 91701, Tehelná, 29

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14

 občianske združenie

 

15

4

2

1

6

4

4

9

4

 ∕

 

 

 

 

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

 

 

V................................................   dňa...................................               .......................................................                                                                                                                                                                    

                                                                                                      Podpis daňovníka