Stanovy

STANOVY  OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  RODINNÝ PES

 

Preambula

Cieľom združenia je pomôcť spoločnosti, majiteľom psov  a tým aj samotným zvieratám.Pretože najväčším problémom nie sú naše psy, ale skôr my, ľudia.Často nechtiac alebo neuvedomujúc si dôsledky našich nedostatočných znalostí a skúseností  nám môžu skomplikovať život s našim psom. Združenie sa  predovšetkým zameriava na rodinné psy v domácnostiach.Taktiež ako  pomoc pre  majiteľov naučiť sa lepšie porozumieť  týmto zvieratám a prípadne zmeniť  prístup k ich chovu, výchove a výcviku.Úlohou združenia je aj služba  handicapovaným občanom formou canisterapie ako aj vzdelávaním detí a mládeže v oblasti starostlivosti o domácich miláčikov.Tejto problematike sa totiž stále venuje malá pozornosť,aj napriek tomu,že počet psov chovaných v našich domácnostiach každým rokom rastie.Občianske združenie Rodinný pes má záujem svojou činnosťou nielen zlepšovať vzťahy medzi  ľuďmi,zvieratami ale tiež obmedzovať počet nechcených a týraných psov v útulkoch. Tiež si uvedomujeme, že je mnoho rodín  v ktorých sa psy prejavujú ako nezvládateľné.V iných sú zasa najlepšími  priateľmi a učiteľmi. Je preto na mieste hľadať a uplatňovať všetky  dostupné spôsoby prevencie ako na strane majiteľov psov,tak i na strane verejnosti. Aby toto spolužitie malo čo najmenej negatívnych stránok a aby sme z neho mohli pre svoj život vyťažiť čo nejviac. Musíme však pre to niečo spraviť.To je aj poslaním nášho združenia Rodinný pes.

  STANOVY  OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

podľa zákona č. 83/1990 zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

 

článok I.

Základné ustanovenie

 

1.       Občianske združenie má názov :  RODINNÝ PES.

2.       Sídlom združenia je Tehelná ul.č.29,  91701, Trnava.

3.       Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.

4.       Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

5.       Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

 

článok II.

Ciele združenia

 

1.       Zlepšovať informovanosť majiteľov psov, ako aj verejnosti v oblasti  chovu a starostlivosti o psov žijúcich v domácnostiach.

2.       Venovať sa špeciálnym projektom, programom a službám pre majiteľov psov na dedinách a v mestách.

3.       Organizovať spoločenské, športové kynologické podujatia.

4.       Pomáhať  telesne a duševne handicapovaným ,ako aj osamelým ľuďom  a deťom v špeciálnych centrách a domovoch formou canisterapie.

5.       Aktívne podporovať  útulok pre psov  formou historicky prvého programu „Rodinný pes z útulku“, prípadne aj inak.

6.       Podnecovať deti a mládež k zodpovednému vzťahu a porozumeniu k prírode,  ako aj zdravému životnému štýlu formou pohybových  aktivít - psích športov.

7.       propagovať vzdelávanie detí a mládeže v oblasti chovu psov, formou ukážok a prednášok. a to najmä na základných a stredných školách. Touto osvetou a prevenciou taktiež, predchádzať  prípadným zraneniam detí ,spôsobených nevhodným zaobchádzaním so psami .

8.       Zostavovanie a vedenie publikačnej činnosti ako aj mediálnej prezentácie „ rodinnej kynológie“.

9.       Vedenie majiteľov psov k dodržiavaniu platných právnych noriem v oblasti chovu psov.

10.   spolupráca s mestom vo vytváraní vyhovujúcich podmienok pre chov psov v mestách a okolitých dedinách.

článok III.

 

Členstvo

1.       Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

2.       Členstvo v spolku vzniká na základe prejavu slobodnej vôle uchádzača o členstvo.

3.       O prijatí  za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky a splatenia príspevku na činnosť združenia Predsedníctvo združenia

4.       Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.Fyzická osoba mladšia ako 18rokov sa môže stať členom združenia so súhlasom zákonného zástupcu.

5.       Zánik členstva

a)      vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,

b)      úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby

c)       zánikom združenia

d)      vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena

e)      neplatením členského príspevku

f)       vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

g)       O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách.

 

článok IV.

Práva a povinnosti členov

 

1.       Práva členov

a)      podieľať sa na činnosti združenia,

b)      voliť a byť zvolený do orgánov združenia,pričom členom predstavenstva a revízorom sa môže stať len fyzická osoba , ktorá v čase volieb dosiahla vek 18 rokov

c)       obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko

d)      byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia

 

2.       Povinnosti členov

a)      členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia a vnútorný poriadok,

b)      pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

c)       podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združeniaplatiť členské príspevky,

d)      ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

 

 článok V.

Orgány združenia

 

Orgánmi združenia sú :

 

a)      Členská schôdza

b)      Predsedníctvo združenia

c)       Revízor

.

 

 článok VI.

Členská schôdza

 

     1.     Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi združenia,

     2.     Členská schôdza:

      a) prijíma a schvaľuje zmeny a doplnky stanov a vnútro organizačné predpisy združenia,

      b) volí a odvoláva členov predstavenstva

      c) volí a odvoláva revízora

      d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,

      e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,

      f) rozhoduje o dobrovoľnom  rozpustení združenia.

 

  1.        Členskú schôdzu zvoláva minimálne raz ročne Predsedníctvo združenia ,ktoré na to vopred svojich členov upozorní.
  2.        Predsedníctvo zvolá mimoriadnu Členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia.

 

  1.        Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

 

článok VII.

Predsedníctvo združenia

 

 

       1.   Predsedníctvo je riadiacim orgánom združenia.Jeho členovia sú  volení Členskou schôdzou na obdobie 1 roku.

       2.   Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdze.

       3.   Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však 1 krát za  štvrtrok/polrok.

        4.   Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov.

        5.   Rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

        6.   Do pôsobnosti  Predsedníctva patrí:

a)     riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze,

b)     voliť spomedzi členov Predsedníctva predsedu a podpredsedu, ktorí  zastupujú spolok navonok,

c)     rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia,

d)     rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia,

e)     rozhodovať o prijatí nových členov,

f)      pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, ktorú   predkladá na schválenie Členskej schôdze,

g)     ustanovovať  likvidátora pri zániku združenia,

h)    rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Členskej schôdze alebo ktoré si Členská schôdza vyhradila.

 

 

 článok VIII.

 

Štatutárny orgán

 

1.       Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje podpredseda, alebo poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu  1 roka.

 

2.       Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

 

 

 

 článok IX.

 

Revízor

 

 

      1.   Revízor  je kontrolným orgánom združenia, Je volení  Členskou schôdzou.

      2.   Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v Predsedníctve združenia

      3.   Revízor  sa zodpovedá za svoju činnosť Členskej schôdze.

      4.   Do pôsobnosti Revízora  patrí:

a)     dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne záväznými predpismi,

b)     posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia vypracovanú Predsedníctvom pred tým, ako ju prijme Členská schôdza.

 

článok X.

 

Zásady hospodárenia

 

Spolok hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s všeobecne záväznými predpismi.

Združenie hospodári s vlastnými prostriedkami, uloženými na účte v peňažnom ústave.

Za hospodárenie zodpovedá   Predsedníctvo združenia.

Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Revízora.

Majetok môže byt použitý len na dosiahnutie cieľa spolku, príp. na iné aktivity v súlade so stanovami.

Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

Majetok spolku tvoria :

a)     členské príspevky,

b)     dotácie, granty, dary,

c)     iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

Členské príspevky:

a)     člen platí pri vstupe do združenia členský príspevok,

b)     ďalej je člen povinný platiť členský príspevok, ktorý je splatný najneskôr do 31.01. kalendárneho roka na ten príslušný kalendárny rok, v prípade prijatia za člena po 31.01 príslušného  roku,je člen povinný uhradiť členský príspevok do jedného mesiaca od  podania  prihlášky,

c)     v prípade omeškania platby členského príspevku po dobu dlhšiu ako dva  mesiace, má Predsedníctvo právo člena vylúčiť.

 

článok XI.

Zánik združenia

 

1.       Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje Členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.

2.       Ak zaniká združenie rozpustením, Členská schôdza ustanoví   likvidátora.

3.       Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Členskej schôdze.

4.     Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.  

 

článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

 

         1.     Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

         2.     Stanovy možno meniť alebo doplniť iba rozhodnutím Členskej schôdze.

         3.     Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

         4.     Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní   

                 občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

V Trnave, dňa 1.7.2011